امکانات و تجهیزات سازه گستران

  • تجیزات آزمايشگاهی تست خاک: ))برش مستقیم، تک محوری، تحکیم، سه محوری CD ، CU ،UU و کاساگرانده، نفوذپذيری و ...((
  • دو دستگاه حفاری اسکی 4-SKB با موتور چهار سیلندر با پمپ هیدرولیک و گیربکس ماکروس ZF با دکل ارتفاعی با قابلیت حفاری 100 متر در آبرفت و سنگ، پمپ های آب FMC با قدرت 200 لیتر در دقیقه با موتور دوسیلندر -FL 912 همراه با فشارشکن
  • تجیزات جانبی مورد لزوم حفاری از قبیل کربارل، راد به متراژ کافی، کیسینگ در سايزهای مختلفف انواع سرمته های الماسه و فوالدی با قطرهای مختلف 86 ،93 ،101 ،112 ،126 و 148 میلیمتر
  • تجهیزات آزمايشات نفوذپذيری
  • تجهیزات آزمايشات برجای DST -SPT-PLT و نمونه گیری به روش های دست خورده و دست نخورده شلبی و ساير ملحقات
  • تجهیزات آزمايشات مقاومت مصالح وبتن جک بتن شکن، التراسونیک، لس آنجلس، کرگیری

نمونه پروژه های انجام شده

رزومه شرکت