ژئوتکنیک (مکانیک خاک و مهندسی پی) و مقاومت مصالح

شرکت خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن سازه گستران طلیعه کیمیا

به طور کلی آزمایش خاک و ژئو تکنیک ساختمان به یکی از شاخه های مهندسی عمران گفته می شود که با به کارگیری دانش مواد، به تفاسیر و آزمایشات مرتبط با خاک زمین های ساختمانی پرداخته می شود. به واقع ژئوتکنیک یک دانش پویایی است که با تکیه بر اطلاعات تکنیکی مرتبط با پوسته زمین، محیط مکانیکی زمین و شرایط مرتبط با آن و نیز عملکرد آن را به تمامی مهندسان ساخت و ساز می شناساند. امروزه رشد روز افزون پروژه های مسکونی و حتی صنایع بزرگ از یک سو و خسارت های وارد شده فراتر از حد معمولی ناشی از حوادث های محیطی از سوی دیگر باعث شده تا این دانش از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. از آنجایی که هدف از آزمایش خاک و ژئو تکنیک ساختمان، مطالعه و بررسی مصالح طبیعی موجود در لایه های زمین به ویژه لایه سطحی آن است در نتیجه اطلاعات کسب شده از این علم با هدف چالش های مهندسین ساختمانی نظیر: برنامه ریزی، اکتشاف، طراحی، ساخت و همچنین برخورداری از تمامی سازه های مهندسی و اجرای پروژه های عمرانی به کار گرفته می شود.
تمامی نتایج آزمایشات و بررسی های به عمل آمده در این تکنیک ها می تواند ایمنی و کارایی مؤثر و سودمند آن را تضمین کند. بدون شک تمامی اطلاعات به دست آمده در مطالعات خاک و ژئوتکنیک ساختمان، طیف وسیعی از داده ها را در زمینه های مختلف و متنوعی چون: مکانیک خاک، مکانیک سنگ، منابع آب، لرزه خیزی، زمین شناسی مهندسی و بسیاری موارد دیگر را در اختیار مهندسی و پیمانکاران ساخت و ساز ساختمانی قرار می دهد. عموماً اطلاعاتی که از طریق ژئوتکنیک ساختمان به دست می آید اغلب از راه اکتشافات سطحی و زیر سطحی زمین به دست می آیند.
ازآنجا كه زمين نقش باربر نهايي سازه های عمراني را عهده دار است و عموما پروژهها با خاك، برخاك و يا در خاك ساخته ميشوند، ضرورت دارد برای شناسايي بستر، بررسيها و اقداماتي صورت گيرد تا اطلاعاتي راجع به توان باربری و خصوصيات سختي خاك زيرسازه، اندر كنش خاك و سازه, پروفيل زمين، منابع تامين قرضه، شناخت ناپايداری ها وعواقب ناشي ازوقوع زلزله بدست آيد. ساخت وساز وتوسعه بر روی سايتهای جديد و مسئله دار و نيز از نوع احداثي با خاكريز، در دنيای امروز بنا به ضرورتهای نوين و همچنين پديده افزايش جمعيت رو به گسترش است. تجارب بدست آمده از زلزله های دو دهه اخير و نيز روند افزايشي احداث سازه های خاكي توجه مهندسين عمران و دست اندركاران را بيش از گذشته به خاك بعنوان مصالح ارزان و در دسترس و با ويژگي های انعطاف پذير جلب نموده و فعاليتهای چشم گيری در استفاده از خاك در سد سازی و سازه های نگه دار و نيز بهسازی و تثبيت و استفاده از سايتهای مسئله دار را به همراه داشته است. در اكثر موارد مشاهده مي شود كه در عمل از مطالعات ژئوتكنيك صرفنظر شده است و يا در صورت انجام، اقداماتي غير ضروری و يا حتي اضافي صورت مي گيرد. بعلاوه حدود استفاده از روابط تئوريك در تعيين توان باربری و نشست مشخص نبوده و نتايج تستهای درجا نيز كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورتيكه در دو دهه اخير انجام آزمايشات درجا گسترش وسيعي يافته و به جای برداشتن نمونه های كوچك معرف خاك و حمل آن به آزمايشگاه و انجام تستها در شرايط متفاوت با آنچه كه در عمل اتفاق مي افتد، دستگاهها به محل برده شده و در شرايط عملي تر با اندازهگيری پارامترهای سختي و مقاومت درجای خاك، مطالعات مربوط به خصوصيات بستر انجام ميگيرد. علاوه بر مطالعات ژئوتكنيك، تحقيقات و مطالعات در آزمايشگاه مقاومت مصالح و ارزيابي صحيح از عملكرد و نيز كنترل كيفي مصالح موجود و يا مصالح جديد در حين ساخت، باعث بهبود ضريب اطمينان، دوام و پايداری پروژهها و در نتيجه حفظ و افزايش سرمايه های ملي كشور خواهد بود.

خـدمـات قـابـل ارائـه در بخش ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

  • انجام مطالعات ژئو تکنیک وتهیه و ارائه گزارشات ژئوتکنیک خاک
  • استقرار آزمايشگاههای محلی کنترل کیفیت مصالح ( بتن، خاک، جوش)
  • انجام تستهای مربوط به آزمايشگاه مکانیک خاک ( آزمايشات اندکس , برش , سختی و ..)
  • انجام آزمايشات مختلف مقاومت مصالح رايج عمران اعم از بتن ، میلگرد و شن و ماسه و ...
  • طراحی بهسازی و تثبیت سايتها جهت ساخت و سازهای مهم
  • بررسی خرابی های ژئوتکنیکی و ارائه راهکارهای بهسازی

اگر نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید با ما تماس بگیرید !

  • ۲۴ ساعته
شماره های تماس
دفتر شمال 02126325883
دفتر غرب 02166218724
دفتر شرق 02188461648
موبایل 09121014629
ایمیل
info@sazeh-gostaran.com
رزومه شرکت