ژئوتکنیک (مکانیک خاک و مهندسی پی) و مقاومت مصالح


از آنجا که زمین نقش باربر نهايی سازه های عمرانی را عهده دار است و عموماً پروژه ها با خاک، بر خاک و يا درخاک ساخته می شوند، ضرورت دارد برای شناسايی بستر، بررسی های و اقداناتی صورت گیرد تا اطالعاتی راجع به توان باربری و خصوصیات سختی خاک زيرسازه، اندرکنش خاک و سازه، پروفیل زمین، منابع تامین قرضه و شناخت ناپايداری ها و عواقب ناشی از وقع زلزله بدست آيد.

ساخت و ساز و توسعه برروی سايت های جديد و مسئله دار و نیز از نوع احداثی با خاکريز، در دنیای امروز بنا به ضرورت های نوين و همچنین افزايش پديده افزايش جمعیت رو به گسترش است. تجارب بدست آمده از زلزله های دو دهه اخیر و نیز روند افزايش احداث سازه های خاکی توجه مهندسین عمران و دست اندرکاران را بیش از گذشته به خاک به عنوان مصالح ارزان ودر دستريس و با ويژگی های انعطاف پذير جلب نموده و فعالیت های چشم گیری در استفاده از خاک در سدسازی و سازه های نگهدار و نیز بهسازی و تثبیت و استفاده از سايت های مسئله دار را به همراه داشته است. در اکثر موارد مشاهده می شود که در عمل از مطالعات ژئوتکنیک صرفنظر شده است و يا در صورت انجام، اقداماتی غیرضروری و يا حتی اضافی صورت می گیرد. به عالوه حدود استفاده از روابط تئوريک در تعیین ظرفیت بابری و نشست مشخص نبوده و نتايج تست های درجا نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورتیکه در دو دهه اخیر انجام آزمايشات درجا گسترش وسیعی يافته، و به جای برداشتن نمونه های کوچک معرف خاک و حمل آن به آزمايشگاه و انجام تست ها در شرايط متفاوت با آنچه در عمل اتفاق می افتد، دستگاه ها به محل برده شده ودر شرايط عملی تر با اندازه گیری پارامترهای سختی و مقاومت درجای خاک، مطالعات مربوط به خصوصیات بستر انجام می گیرد.

عالوه بر مطالعات رئوتکنیک، تحقیقات و مطالعات در آزمايشگاه مقاومت مصالح و ارزيابی صحیح از عملکرد و نیز کنترل کیفی مصالح موجود و يا مصالح جديد در حین ساختف باعث بهبهود ضريب اطمینان، دوام و پايداری پروزه ها و درنتیجه حفظ و افزايش سرمايه های ملی کشور خواهد کرد


خـدمـات قـابـل ارائـه در بخش ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

  • انجام مطالعات ژئو تکنیک وتهیه و ارائه گزارشات ژئوتکنیک خاک
  • استقرار آزمايشگاههای محلی کنترل کیفیت مصالح
  • انجام تستهای مربوط به مکانیک خاک (آزمايشات اندکس , برش , سختی و ...)
  • طراحی بهسازی و تثبیت سايتها جهت ساخت و سازهای مهم
  • بررسی خرابی های ژئوتکنیکی و ارائه راهکارهای بهسازی
  • تفسیر آزمايشات ژئو تکنیکی و مقاومت مصالح انجام شده
  • طراحی انواع سازه های نگهبان اعم از خرپايی و نیلینگ
  • مطالعات پايداری شیبها و زمین های مستعد لغزش و ارائه راهکارهای مقاوم سازی


امکانات و تجهیزات

رزومه شرکت